13.6 – Ligevægt i mættede opløsninger

Indtil nu, har vi primært kigget på ligevægtssystemer som involverer gasser. Der er imidlertid også ligevægtssystemer som involverer vandige mættede opløsninger af faste stoffer af tungtopløselige salte og deres ioner. Et hverdagseksempel kan findes i de tungtopløselige salte der findes i knoglerne og i nyresten. Knogler består af calciumphosphat, Ca3(PO4)2, som danner ioner ved knogletab. Nyresten består af calciumsalte så som calciumoxalat, CaC2O4.


Opløselighedsproduktets ligning

I en mættet opløsning, er et tungtopløseligt salt i ligevægt med dets ioner. Så længe temperaturen ikke ændres, er koncentrationen af ioner i den mættede opløsning, også konstant. Lad os se på opløselighedsligevægtsligningen for CaC2O4, der skrives med det faste stof til venstre, og dets ioner til højre.

CaC2O4(s)Ca(aq)2++C2O(aq)2

Calciumoxalat, et tungtopløseligt salt, danner små mængder af Ca2+ og C2O42- ioner i en vandig opløsning.

Opløseligheden af et stof, er mængden der opløses for at lave en mættet opløsning. Vi repræsenterer opløseligheden i en mættet vandig opløsning af det faste stof CaC2O4, ved ligningen for opløselighedsproduktet, Ksp, der er produktet af ionkoncentrationerne. Som andre heterogene ligevægte, er koncentrationen af det faste CaC2O4 konstant, og er derfor ikke inkluderet i ligningen for opløselighedsproduktet:

K_{\textup{sp}}=\textup{[Ca}^{2+}]\cdot \textup{[C}_{2}\textup{O}_{4}^{2-}]

I et andet eksempel, kan vi se på ligevægten af det faste calciumphosphat, og dets ioner Ca2+ og PO43-:

Ca3(PO4)2Ca(aq)2++2PO4(aq)3

Som med andre ligevægtsligninger, skal den molære koncentration af hver ion, opløftes til den potens der stemmer med dens koefficient i den afstemte reaktionsligning. For denne ligevægtsligning, består opløselighedsproduktet af [Ca2+] opløftet i tredje potens, og [PO43-] opløftet i anden potens:

K_{\textup{sp}}=\textup{[Ca}^{2+}]^{3}\cdot \textup{[PO}_{4}^{3-}]^{2}

Konceptforståelse 13.7

Opstille opløselighedsproduktligningen

Opstil opløselighedsligevægtsligningen og opløselighedsproduktligningen for hver af følgende tungtopløselige salte:

a. AgBr          b. Cu2CO3

Svar

a. I opløselighedsligevægtsligningen, skrives det faste salt på venstre side, med ionerne Ag+ og Br i vandig opløsning, på højre side. Opløselighedsproduktligningen opstilles som produktet af de molære koncentrationer af ionerne. Ved ligevægt, er opløselighedsproduktligningen lig med Ksp, opløselighedsproduktkonstanten.

AgBr(s)Ag(aq)++Br(aq)

         K_{\textup{sp}}=\textup{[Ag}^{+}]\cdot \textup{[Br}^{-}]

b. I opløselighedsligevægtsligningen, skrives det faste salt på venstre side, med ionerne 2 Cu+ og CO3 i vandig opløsning, på højre side. Opløselighedsproduktligningen, Ksp opstilles som produktet af de molære koncentrationer af ionerne, med [Cu+] opløftet i anden potens, der er koefficienten i den afstemte ligning.

Cu2CO3(s)2Cu(aq)++CO3(aq)2

         K_{\textup{sp}}=\textup{[Cu}^{+}]^{2}\cdot \textup{[CO}_{3}^{2-}]


Opløselighedsproduktkonstanten

Den numeriske værdi af opløselighedsproduktligningen, er opløselighedsproduktkonstanten, Ksp. I denne tekst, vil opløseligheden blive udtrykt som den molære opløselighed, hvilket er antal mol stof, der kan opløses i 1 liter mættet opløsning. Beregningen af opløselighedsproduktkonstanten vises i Opgaveeksempel 13.9.

Opgaveeksempel 13.9

Beregning af opløselighedsproduktkonstanten Ksp

Terrasserne i Pamukkale, Tyrkiet, består af calciumcarbonat, der er et tungtopløseligt salt.

Vi kan lave en mættet opløsning af CaCO3, ved at tilføje fast CoCO3 til vand, og omrøre indtil ligevægten er nået. Hvad er den numeriske værdi af Ksp for CaCO3, hvis ligevægtsblandingen indeholder 7,1 · 10-5 M Ca2+ og 7,1 · 10-5 M CO32-

Løsning

Trin 1:
Angiv de oplyste mængder og de ønskede mængder.

Trin 2:
Opstil ligevægtsreaktionsligningen for dissociationen af det tungtopløselige salt.

CaCO3(s)Ca(aq)2++CO3(aq)2

Trin 3:
Opstil opløselighedsproduktligningen (Ksp).

K_{\textup{sp}}=\textup{[Ca}^{2+}]\cdot \textup{[CO}_{3}^{2-}]

Trin 4:
Indsæt den molære koncentration for hver ion i Ksp ligningen, og beregn resultatet.

K_{\textup{sp}}=[7,1\cdot 10^{-5}]\cdot [7,1\cdot 10^{-5}]=5,0\cdot 10^{-9}

Tabel 13.6 lister Ksp for en række udvalgte tungtopløselige salte ved 25 ºC.

Opgaveeksempel 13.10

Beregning af opløselighedsproduktkonstanten med koefficienter

En mættet opløsning af strontiumfluorid, SrF2, indeholder 8,7 · 10-4 M Sr2+ og 1,7 · 10-3 M F. Hvad er den numeriske værdi af Ksp?

Løsning

Trin 1:
Angiv de oplyste mængder og de ønskede mængder.

Trin 2:
Opstil ligevægtsreaktionsligningen for dissociationen af det tungtopløselige salt.

SrF2(s)Sr(aq)2++2F(aq)

Trin 3:
Opstil opløselighedsproduktligningen (Ksp).

K_{\textup{sp}}=\textup{[Sr}^{2+}]\cdot \textup{[F}^{-}]^{2}

Trin 4:
Indsæt den molære koncetration af hver ion i Ksp ligningen, og beregn resultatet.

K_{\textup{sp}}=[8,7\cdot 10^{-4}]\cdot [7,1\cdot 10^{-3}]^{2}=1\cdot 10^{-12}


Molær opløselighed

Cadmiumsulfid er et tungtopløseligt salt.

Den molære opløselighed, S, for et tungtopløseligt salt, er antallet af mol af saltet, der kan opløses i 1 liter opløsning. For eksempel, er den molære opløselighed af CdS, blevet fundet eksperimentelt, til at være 1 · 10-12 M.

CdS(s)Cd(aq)2++S(aq)2

Fordi CdS dissocierer til Cd2+ og S2- ioner, har de hver især samme koncentration som den molære opløselighed, S.

S=\textup{[Cd}^{2+}]\cdot \textup{[S}^{2-}]

Hvis vi kender Ksp på et tungtopløseligt salt, kan vi finde dets molære opløselighed som vist i opgaveeksempel 13.11.

Opgaveeksempel 13.11

beregning af den molære opløselighed ud fra Ksp

Beregn den molære opløselighed, S, af PbSO4 hvis det har en Ksp = 1,6 · 10-8.

Løsning

Trin 1:
Angiv de oplyste mængder og de ønskede mængder.

Trin 2:
Opstil ligevægtsligningen for dissociationen af det tungtopløselige salt.

PbSO4(s)Pb(aq)2++SO4(aq)2

Trin 3:
Opstil opløselighedsproduktligningen, Ksp, ved at bruge S.

K_{\textup{sp}}=\textup{[Pb}^{2+}]\cdot \textup{[SO}_{4}^{2-}]=S\cdot S=S^{2}=1,6\cdot 10^{-8}

Trin 4:
Beregn den molære opløselighed S.

S^{2}=1,6\cdot 10^{-8}

S=\sqrt{1,6\cdot 10^{-8}}=1,3\cdot 10^{-4}\textup{ M}

Effekten på opløseligheden ved tilførsel af en almindelig ion

Vi har set, at når et tungtopløseligt salt som for eksempel MgCO3 opløses i vand, dannes der meget små mængder af Mg2+ og CO32- ioner i lige store mængder.

MgCO3(s)Mg(aq)2++CO3(aq)2

         K_{\textup{sp}}=3,5\cdot 10^{-8}

Når vi beregner den molære opløselighed af MgCO3 fra dets Ksp, er den 1,9 · 10-4 M, og koncentrationen af både Mg2+ og CO3 er den samme (1,9 · 10-4 M).

S=\textup{[Mg}^{2+}]=\textup{[CO}_{3}^{2-}]=1,9\cdot 10^{-4}\textup{ M}

Vi ved fra Le Châteliers princip, at ved at tilføje et af produkterne til et system i ligevægt, vil ligevægten forskydes i retning af reaktanterne. Det samme princip gør sig gældende for opløseligheden af et tungtopløseligt salt. Vi kan for eksempel sænke opløseligheden af det tungtopløselige salt MgCO3, ved til tilføje et salt der opløses fuldstændigt, og giver en af det tungtopløselige salts ioner, Mg2+ eller CO32-. Når MgCl2 tilføjes til ovennævnte opløsning, øger det koncentrationen af Mg2+, den almindelige ion. Fordi Ksp for MgCO3 skal forblive det samme, går nogle af Mg2+ ionerne sammen med CO32- ionerne, og danner fast MgCO3. Denne tilbageløbende reaktion, sænker [CO32-] og sænker opløseligheden for MgCO3.

MgCO3(s) Mg2+ tilføresMg(aq)2++CO3(aq)2

Koncentrationen af Mg2+ stiger og koncentrationen af CO32- falder

Lad os antage, at der tilføres MgCl2 til ligevægtsblandingen, for at give en [Mg2+] der er lig med 1,0 · 10-2 M. Ved at anvende Ksp, kan vi beregne den nye molære opløselighed, S, af MgCO3, der er lig med [CO32-]:

K_{\textup{sp}}=\textup{[Mg}^{2+}]\cdot \textup{[CO}_{3}^{2-}]=3,5\cdot 10^{-8}

K_{\textup{sp}}=\textup{[Mg}^{2+}]\cdot S=3,5\cdot 10^{-8}

Vi indsætter nu den kendte koncentration af Mg2+ og løser ligningen med hensyn til [CO32-], som er lig med den nye S:

[1,1\cdot 10^{-2}]\cdot S=3,5\cdot 10^{-8}

Vi omarrangerer ligningen, så vi løser den med hensyn til S, der er mængden af MgCO3(s) der kan opløses, når en almindelig ion har øget [Mg2+]:

S=\frac{3,5\cdot 10^{-8}}{1,0\cdot 10^{-2}}=3,5\cdot 10^{-6}\textup{ M}

Dermed, er den nye molære opløselighed, S, reduceret til 3,5 · 10-6 M for MgCO3, sammenlignet med 1,9 · 10-4 M, da der ikke var tilføjet nogen almindelig ion.

Opløseligheden af MgCO3 kan også blive sænket, ved at tilføje Na2CO3, der øger den almindelige ion [CO32-]. Jævnfør Le Châteliers princip, vil tilførslen af produktet CO32- forårsage, at ligevægten forskydes i retning af reaktanterne, hvilket betyder, at opløseligheden af MgCO3, bliver mindre. In den tilbageløbende reaktion, binder den almindelige ion CO32- sig til Mg2+ i opløsning, og danner fast MgCO3, der reducerer både koncentrationen af Mg2+ og den molære opløselighed S af MgCO3.

MgCO3(s) CO32 tilføresMg(aq)2++CO3(aq)2

Koncentrationen af Mg2+ falder og koncentrationen af CO32- stiger.

Opgaveeksempel 13.12

Beregning af molær opløselighed med en almindelig ion

CaC2O4 har en Ksp på 2,7 · 10-9. Hvis der tilføres Na2C2O4 til opløsningen for at give en [C2O42-] = 3,5 · 10-2 M, hvad bliver den molære opløselighed S, for CaC2O4?

Løsning

Trin 1:
Angiv de oplyste mængder og de ønskede mængder.

Trin 2:
Opstil ligevægtsreaktionsligningen for dissociationen af det tungtopløselige salt.

CaC2O4(s)Ca(aq)2++C2O4(aq)2

Trin 3:
Opstil opløselighedsproduktligningen, Ksp, ved at bruge S.

K_{\textup{sp}}=\textup{[Ca}^{2+}]\cdot \textup{[C}_{2}\textup{O}_{4}^{2-}]=S\cdot \textup{[C}_{2}\textup{O}_{4}^{2-}]

Trin 4:
Beregn den molære opløselighed S.

K_{\textup{sp}}=S\cdot [3,5\cdot 10^{-2}]=2,7\cdot 10^{-9}

S=\frac{2,7\cdot 10^{-9}}{3,5\cdot 10^{-2}}=7,7\cdot 10^{-8}\textup{ M}

← Forsiden 14. Syrer og baser →